Боловсон хүчний нөөц бүрдүүлэлт, хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдал