УБТЗ ХНН-Дээд бүтцийн ерөнхий гэрээ, хавсралтууд

1 Хавсралт-12 /Холбоосоор татаж авна уу/

Татах

2022-12-10 19:19:00
2 Хавсралт-10 /Холбоосоор татаж авна уу/

Татах

2022-12-10 19:18:00
3 Хавсралт-9 /Холбоосоор татаж авна уу/

Татах

2022-12-10 19:17:00
4 Хавсралт-9.1 /Холбоосоор татаж авна уу/

Үзэх

2022-12-10 19:17:00
5 Хавсралт-13 /Холбоосоор татаж авна уу/

Татах

2022-12-10 19:15:00
6 Хавсралт-6-2 /Холбоосоор татаж авна уу/

Татах

2022-12-10 19:04:00
7 Хавсралт-6 /Холбоосоор татаж авна уу/

Татах

2022-12-10 19:03:00
8 Хавсралт-4 /Холбоосоор татаж авна уу/

Татах

2022-12-10 18:56:00
9 Хавсралт-3 /Холбоосоор татаж авна уу/

Татах

2022-12-10 18:48:00
10 Хавсралт-1 /Холбоосоор татаж авна уу/

Татах
 

2022-12-10 18:31:00
11 Хавсралт-2 Засгийн газрийн тогтоол 449

Татах

2022-12-10 14:50:00
12 Хавсралт-1-3 Шинэ төмөр зам төслийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 28

Үзэх

2022-12-10 14:40:00
13 Хавсралт-1-2 Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 121

Үзэх

2022-12-10 14:37:00
14 Дээд бүтцийн дохиолол холбоо, эрчим хүч, гүүр хоолойн барилгын ажил, зураг төсөл гүйцэтгэх гэрээ

Үзэх

2022-12-10 13:20:00