Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын төслийн хүрээнд хамтран ажилласан, ажил гүйцэтгэсэн байгууллагуудтай байгуулсан гэрээг ил болгох үндэслэл

“Төрийн нууцад хамаарах мэдээллийг ил болгох тухай” 2022 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн Засгийн газрын 449 дүгээр тогтоол,

 “Монгол Улсын Төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.5.1 дэх заалт,

“Төрийн болон албаны нууцын тухай” хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.2 дах заалтыг тус тус үндэслэн Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын төслийн хүрээнд хамтран ажилласан, ажил гүйцэтгэсэн туслан гүйцэтгэгч байгууллагуудтай байгуулсан гэрээг үүгээр ил болгож байна.