Удирдлагын мэдээлэл

1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл 2023-01-05 18:19:00
2 Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2022-12-21 16:58:00
3 Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2022-12-19 12:05:00
4 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн сонгон шалгаруулалт 2022-12-05 18:24:00
5 Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2022-10-17 09:22:00
6 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн сонгон шалгаруулалт 2022-09-28 15:46:00
7 Удирдах албан тушаалтны мэдээлэл 2022-09-26 17:48:00
8 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн сонгон шалгаруулалт 2022-06-30 13:31:00
9 Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2022-06-23 15:53:00
10 Удирдах албан тушаалтны мэдээлэл 2022-06-23 15:46:00
11 Удирдах албан тушаалтны мэдээлэл 2022-05-27 10:12:00
12 Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2022-05-09 08:52:00
13 Удирдах албан тушаалтны мэдээлэл 2022-02-09 10:00:00
14 Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2021-11-02 12:18:00
15 Удирдах албан тушаалтны мэдээлэл 2021-11-01 11:42:00
16 Удирдах албан тушаалтны мэдээлэл 2021-04-02 15:31:00
17 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд 2020-07-09 11:21:00
18 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд 2020-04-24 16:05:00
19 Удирдах албан тушаалтны мэдээлэл 2020-04-22 14:46:00
20 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд 2019-06-17 15:20:00
21 Удирдах албан тушаалтнуудын мэдээлэл 2018-11-27 11:31:00
22 ТУЗ-ийн гишүүд 2017-09-07 11:30:00
23 Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан гэрээний нөхцөл 2016-11-10 03:47:00
24 Удирдах албан тушаалтны мэдээлэл 2016-11-01 04:58:00
25 Удирдах албан тушаалтнуудын гүйцэтгэх чиг үүрэг 2015-09-15 17:49:00
26 ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын мэдээлэл 2015-01-13 18:02:00