Тайлан

1 2022 оны бараа, ажил үйлчилгээ, худалдан авалтын тайлан 2022-12-30 10:20:00
2 Дотоодын үйлдвэрлэгчдээс бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авсан тайлан 2022-12-30 10:14:00
3 Дотоодын үйлдвэрлэгчдээс бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авсан тайлан 2022-09-22 10:26:00
4 2022 оны хагас жилийн бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2022-09-22 09:16:00
5 2021 оны жилийн эцсийн бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2022-01-06 17:06:00
6 Дотоодын үйлдвэрлэгчдээс бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авсан тайлан 2021-09-30 17:21:00
7 2021 оны хагас жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2021-09-08 13:52:00
8 2020 оны жилийн эцсийн худалдан авалтын тайлан 2021-03-05 10:15:00
9 Дотоодын үйлдвэрлэгчээс бараа худалдан авсан тайлан 2020 оны 04 дүгээр улирал 2021-01-28 13:33:00
10 2020 оны 03 дугаар улирлын худалдан авалтын тайлан 2020-12-16 20:32:00
11 Дотоодын үйлдвэрлэгчээс бараа худалдан авсан тайлан 2020-10-02 15:53:00
12 2020 оны эхний хагас жилийн худалдан авалтын тайлан 2020-09-01 09:55:00
13 Дотоодын үйлдвэрлэгчдээс бараа худалдан авсан тайлан 2020 оны 02 дугаар улирал 2020-07-08 09:26:00
14 2020 оны 1 дүгээр улирлын худалдан авалтын тайлан 2020-05-06 12:09:00
15 Дотоодын үйлдвэрлэгчдээс бараа худалдан авсан тайлан 2020 оны 1-р улирал 2020-04-10 17:02:00
16 2019 оны худалдан авалтын тайлан 2020-03-23 16:05:00
17 Дотоодын үйлдвэрлэгчдээс бараа худалдан авсан тайлан 2019 оны 03 дугаар улирал 2019-09-27 10:55:00
18 Бараа, ажил үйлчилгээ, худалдан авалтын хагас жилийн тайлан 2019-07-19 11:08:00
19 Дотоодын үйлдвэрлэгчдээс бараа худалдан авсан тайлан 2019-07-03 14:33:00
20 Худалдан авалтын тайлан 2019 оны 01-р улирал 2019-04-30 10:59:00
21 2018 оны жилийн эцсийн бараа, ажил, үйлчилгээ, худалдан авалтын тайлан 2019-04-09 10:28:00
22 Худалдан авалтын тайлан-2018 он 2019-01-22 12:00:00
23 Худалдан авалтын тайлан 2018 оны 04-р улирал 2019-01-21 11:31:00
24 Худалдан авалтын тайлан 2018 оны 03-р улирал 2018-10-09 16:11:00
25 Худалдан авалтын тайлан 2018 оны 02-р улирал 2018-08-08 16:09:00
26 Худалдан авалтын тайлан 2018 оны 01-р улирал 2018-04-11 15:21:00
27 2017 оны 1-4-р улирлын худалдан авалтын тайлан 2018-01-18 09:31:00
28 Худалдан авалтын тайлан /2017 оны 3-р улирал/ 2017-11-03 09:40:00
29 Худалдан авалтын тайлан /2017 оны 2 улирал/ 2017-07-06 10:08:00
30 Худалдан авалтын тайлан /2017 оны I улирал/ 2017-04-13 10:01:00
31 2016 оны худалдан авалтын үйл ажиллагааны тайлан 2017-01-27 11:11:00
32 Худалдан авалтын тайлан /2016 оны III улирал/ 2016-10-26 03:07:00
33 Худалдан авалтын тайлан /2016 оны II улирал/ 2016-03-09 21:38:00
34 Худалдан авалтын тайлан /2016 он I улирал/ 2016-02-01 00:00:00