Хууль эрх зүй

Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, эрх зүйн актууд

Төрөл Утга Дугаар Огноо Дэлгэрэнгүй
1 Хууль Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль 1996-05-27 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
2 Хууль Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 2005-12-01 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
3 Хууль Монгол Улёын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2006-12-05 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
4 Хууль Төмөр замын тээврийн тухай хууль 2007-07-05 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
5 Хууль Концессын тухай хууль 2010-01-28 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
6 Хууль Компанийн тухай хууль 2011-10-06 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
7 Хууль Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль 2014-01-09 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
8 Хууль Барилгын тухай хуудь 2014-02-05 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
9 Хууль Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай /Импортоор оруулж байгаа жижиг, дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл/ 2014-06-06 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
10 Хууль Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай /Импортоор оруулж байгаа жижиг, дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл/ 2014-06-06 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
11 Хууль Шилэн дансны тухай хууль 2014-07-01 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
12 Хууль Өрийн удирдлагын тухай хууль 2015-02-18 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
13 Хууль Захиргааны ерөнхий хууль 2015-06-10 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
14 Хууль Авлигын эсрэг хууль 2015-11-02 12:25:00 Дэлгэрэнгүй
15 Хууль Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 2015-11-02 12:29:00 Дэлгэрэнгүй
16 Хууль Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль 2015-11-02 12:33:00 Дэлгэрэнгүй
17 Хууль Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 2015-11-02 12:37:00 Дэлгэрэнгүй
18 Хууль Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай 2017-02-10 2017-11-16 16:07:00 Дэлгэрэнгүй