Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн талаарх мэдээлэл

1 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмжийн мэдээлэл 2021 оны 03 дугаар улирал 2021-10-13 16:59:00
2 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмжийн мэдээлэл 2021 оны 02 дугаар улирал 2021-07-21 09:49:00
3 Нийгмийн даатгалаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмжийн мэдээлэл 2021 оны 01 дүгээр улирал 2021-03-31 00:00:00
4 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмжийн мэдээлэл 2020 оны 04 дүгээр улирал 2021-01-19 16:30:00
5 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмжийн мэдээлэл 2020 оны 03 дугаар улирал 2020-11-11 10:15:00
6 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмжийн мэдээлэл 2020 оны 02 дугаар улирал 2020-07-01 13:53:00
7 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмжийн мэдээлэл 2020 оны 01 дүгээр улирал 2020-04-13 16:55:00
8 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмжийн мэдээлэл 2019 оны 03, 04 дүгээр улирал 2020-01-22 11:01:00
9 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмжийн мэдээлэл 2019 оны 02-р улирал 2019-09-30 14:01:00
10 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмжийн мэдээлэл 2019 оны 01-р улирал 2019-04-11 11:02:00
11 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмжийн мэдээлэл /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2019-01-29 14:59:00
12 Нийгмийн даатгалаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмжийн мэдээлэл 2018 оны 03 дугаар улирал 2018-10-08 11:57:00
13 Нийгмийн даатгалаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмжийн мэдээлэл 2018 оны 02-р улирал 2018-07-03 09:52:00
14 Нийгмийн даатгалаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмжийн мэдээлэл 2018 оны 01-р улирал 2018-04-11 09:40:00
15 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмжийн мэдээлэл 2017 оны 1-4-р улирал 2017-12-28 17:22:00
16 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмжийн мэдээлэл 2017 оны 1, 2-р улирал 2017-07-05 15:36:00
17 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмжийн мэдээлэл /2016 оны IV улирлын байдлаар/ 2017-01-02 17:15:00
18 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт /2016 оны III улирлын байдлаар/ 2016-10-28 01:35:00
19 Нийгмийн даатгалаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмжийн мэдээлэл 2017 оны 1-р улирал 2016-04-06 16:41:00