Удирдлагын мэдээлэл

1 Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2022-06-23 15:53:00
2 Удирдах албан тушаалтны мэдээлэл 2022-06-23 15:46:00
3 Удирдах албан тушаалтны мэдээлэл 2022-05-27 10:12:00
4 Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2022-05-09 08:52:00
5 Удирдах албан тушаалтны мэдээлэл 2022-02-09 10:00:00
6 Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2021-11-02 12:18:00
7 Удирдах албан тушаалтны мэдээлэл 2021-11-01 11:42:00
8 Удирдах албан тушаалтны мэдээлэл 2021-04-02 15:31:00
9 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд 2020-07-09 11:21:00
10 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд 2020-04-24 16:05:00
11 Удирдах албан тушаалтны мэдээлэл 2020-04-22 14:46:00
12 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд 2019-06-17 15:20:00
13 Удирдах албан тушаалтнуудын мэдээлэл 2018-11-27 11:31:00
14 ТУЗ-ийн гишүүд 2017-09-07 11:30:00
15 Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан гэрээний нөхцөл 2016-11-10 03:47:00
16 Удирдах албан тушаалтны мэдээлэл 2016-11-01 04:58:00
17 Удирдах албан тушаалтнуудын гүйцэтгэх чиг үүрэг 2015-09-15 17:49:00
18 ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын мэдээлэл 2015-01-13 18:02:00