Ажлын байр нэмэгдүүлэх чиглэлээр орон нутгийн МСҮТ-тэй хийсэн гэрээ