Чайна Райлвей Твэнти Бюри Групп Корпорхйшн Монголиа ХХК - Гүүр барих