Эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, хорооны гишүүдийг томилох тухай