Эрсдэлийн удирдлагын хорооны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө