ГБЭТ ХХК-Төмөр замын гүүр барих барилгын ажилд зураг төсөл зохиогчийн хяналтын ажил гүйцэтгэх тухай