Хавсралт-4-3 Магадлалын ерөнхий дүгнэлтийн хавсралт №1