Үндэсний хөгжлийн бүтээмж ХХК - Доод бүтэц / Далан /