Олон нийтэд чиглэсэн үйл ажиллагааны хөтөлбөр-2024